Мій сайт

Меню сайту

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ
7-й клас
Рівень стандарту
(70 год., 2 год. на тиждень, з них  10 год.  резервні)
К-ть
годин
Змість темиДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

2Вступ

Біологія – наука про живу природу. Значення біології  у житті людини.
Різноманітність живих організмів, середовища їх існування,     класифікація. Дослідження біологічних об'єктів.
Учень:
називає:
 • властивості життя;
 • царства живої природи;
 • науки, що вивчають життя;
 • наводить приклади:
 • застосування біологічних знань у практичній діяльності людини: медицині, сільському господарстві,  у справі охорони природи тощо;
 • типів середовищ існування організмів;
 • рослин, що зростають у найближчому оточенні;
спостерігає та описує:
 • сезонні зміни в житті рослин;
 • дотримується правил:
 • поведінки в природі;
 • робить висновок:
 • про різноманітність живої природиФенологічні спостереження: організація спостережень, ведення календаря природи.

Розділ І. Рослини

16
Тема 1. Основні функції рослинного організму
  
Характеристика  рослин.  Життєдіяльність рослин.
Живлення рослин. Фотосинтез.
Дихання рослин Випаровування води
рослинами.
Рухи рослин.
Умови, що необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин

Учень:
називає:
 • основні функції рослинного організму: ріст, розмноження, здатність пристосовуватись до різних умов існування;
 • основні процеси життєдіяльності рослин: живлення, дихання, транспорт речовин;
 • умови,  необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин;
 • речовини, які  поглинає та виділяє рослина у процесі дихання, фотосинтезу, мінерального живлення;
наводить приклади:
 • впливу факторів неживої природи на процеси  життєдіяльності рослин;
 • пристосування рослин до умов середовища;
 • використання добрив у сільському господарстві;
 • рухів рослин;
 • добових і сезонних ритмів рослин;
характеризує:
 • роль мінерального живлення в житті рослин;
 • надходження і виведення з організму речовин;
 • процеси транспорту речовин і випаровування;
 • ґрунт як джерело поживних речовин;
 • пристосувальне значення рухів рослин;
порівнює:
 • процеси фотосинтезу і дихання;
 • спостерігає та описує:
 • досліди з вивчення процесів фотосинтезу, дихання, мінерального живлення, транспорту речовин, випаровування;
 • зміни в житті рослин;
 • застосовує знання для:
 • обґрунтування прийомів вирощування рослин;
 • мотивування необхідності охорони рослин;
 • дотримується правил:
 • вирощування рослин;
робить висновок:
 • про основні функції рослинного організму;
 • про значення рослин у забезпеченні  життя на Землі


Демонстрування дослідів, що підтверджують фотосинтез, вплив мінеральних речовин на рослини, дихання і випаровування, транспорт речовин по рослині.

210
Тема 2. Будова  рослин 

Клітини, тканини і органи рослин.
Вегетативні органи: корінь, пагін. Складові пагона: стебло, листок, брунька. Основні функції органів рослин.
Рослина - цілісний організм

 

Учень:
називає:
 • основні компоненти клітини (оболонка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, вакуолі);
 • тканини рослин;
 • вегетативні органи рослин;
 • основні функції вегетативних органів;
наводить приклади:
 • використання людиною різних органів рослин;
характеризує:
 • будову кореня, види коренів, типи кореневих систем, видозміни кореня;
 • будову пагона та його частин (стебло, брунька, листок);
 • видозміни частин пагона;
порівнює:
 • видозміни коренів та пагонів;
 • прості і складні листки, типи жилкування, розміщення листків на стеблі;
 • види бруньок;
спостерігає та описує:
 • видозміни пагона та кореня;
 • зміни фенологічних фаз у  рослин;
 • застосовує знання:
 • про корінь і пагін для обґрунтування прийомів вирощування рослин;
 • дотримується правил:
 • виготовлення мікропрепаратів і роботи з лупою та мікроскопом;
 • поведінки в природі;
робить висновок:
 • про зв'язок органів у рослинному організміДемонстрування живих об’єктів, гербарних зразків вищих рослин та окремих органів (коренів, пагонів).
Лабораторні роботи
№ 1. Будова клітини рослин.
№ 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня.
№ 3. Внутрішня будова кореня у зв'язку з його функціями *.
№ 4. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів.
№ 5. Внутрішня будова стебла у зв'язку з його функціями *.
№ 6. Видозміни пагона.
№ 7. Будова і різноманітність листків.
№ 8. Внутрішня будова листка у зв'язку з йо­го функціями *.
39
Тема 3. Розмноження й розвиток рослин
 
Нестатеве розмноження. Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток. Суцвіття.
Запилення, запліднення.
Насінина і плід, їх будова.
Вплив умов середовища на проростання насінини.
Ріст і розвиток рослин
Учень:
називає:
 • види розмноження рослин;
 • способи вегетативного розмноження рослин у природі й в гос­подарстві;
 • частини квітки та їх взаємне розміщення;
 • способи запилення;
 • способи поширення насінин і плодів;
 • розвиток рослини з зародка насінини;
наводить приклади:
 • рослин, що розмножуються спорами;
 • одностатевих і двостатевих квіток,  одно - і дводомних рослин;
 • рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, спо­собами поширення плодів і насінин;
 • практичного використання квіток,  насінин і плодів  людиною;
розпізнає:
 • рослини, що розмножуються спорами та квіткові;
 • за будовою квітки - спосіб запилення;
 • різні типи плодів і способи їх поширення;
характеризує:
 • будову  квітки як органа розмноження рослин;
 • функції частин квітки;
 • процес запилення, пристосування рослин до самозапилення і перехресного запилення;
 • пристосування квіток до запилення вітром, водою, комахами та інши­ми тваринами;
 • процес утворення плодів і на­сінин;
 • пристосування плодів і насінин до поширення;
пояснює:
 • біологічне значення насінного, спорового і вегетативного розмноження;
 • взаємозв’язок рослин із середовищем;
порівнює:
 • статеве і нестатеве розмноження;
 • будову квіток різних рослин, суцвіття прості й складні;
 • будову плодів і насінин та способи їх поширення;
спостерігає та описує:
 • пристосування рослин до запилення різними видами ко­мах;
 • пристосування до поширення плодів і насінин;
 • досліди з вивчення умов проростання насінин;
застосовує знання:
 • про способи розмноження рослин, умови проростання насіння, розвиток проростка, процеси росту і розвитку рослин для обґрунтування прийомів вирощування культурних рослин; 
дотримується правил:
 • профілактики отруєння насінинами і плодами;
робить висновок:
 • про значення квітки у житті рослин, тварин, людини;
 • про значення знань процесів розмноження і розвитку рослин у житті людиниДемонстрування дослідів, що дозволяють виявити умови проростання насінин; живих об’єктів, гербарних зразків рослин.
Лабораторні роботи
№ 9. Будова і різноманітність квіток.
№ 10. Будова і різно­манітність плодів.
Практична робота № 1. 
Вегетативне розмноження рослин.Розділ ІІ. Різноманітність рослин

44

Тема 1. Водорості

Загальна характеристика водоростей.
Середовища існування. Пристосувальні  риси будови й функціонування водоростей.
Різноманітність водоростей, їх значення в природі і в житті людини

 

Учень:
називає:
 • основні місцезростання водоростей;
 • наводить приклади:
 • використання водоростей людиною (їстівні, ліки, сировина для харчової і парфумерної промисловості);
 • небезпечних явищ, які спричиняють водорості;
 •  одно- та багатоклітинних мікроскопічних (хламідомонада, спірогіра) та макроскопічних водоростей (морська капуста);
розпізнає:
 • найпоширеніші явища, обумовлені масовим розвитком водоростей;
характеризує:
 • будову клітини водорості;
 • особливості будови тіла одно- та багатоклітинних водоростей;
порівнює:
 • водорості з іншими рослинами; 
спостерігає та описує:
 • будову  водорості;
 • застосовує знання:
 • для уникнення отруєнь та алергічних реакцій внаслідок використання природної води з ознаками масового розвитку водоростей;
 • дотримується правил:
 • роботи з мікроскопом;
робить висновок:
 • про водорості як найпростіші рослинні організми 


Демонстрування  зразків одно- і  багатоклітинних   водоростей  різних відділів.
Лабораторна робота: № 11.  
Будова  водорості.

55
Тема 2. Вищі спорові рослини
 
Загальна характеристика вищих спорових рослин.
Мохоподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, Папоротеподібні.
Середовища існування. Пристосувальні риси будови  і процесів життєдіяльності.
Значення вищих спорових рослин у  природі і в житті людини.

Учень:
називає:
 • основні місцезростання вищих спорових рослин;
 • наводить приклади:
 • видів вищих спорових рослин, що зростають у найближчому оточенні;
 • значення вищих спорових рослин в природі і в житті людини;
характеризує:
 • загальні ознаки будови та розвитку представників  мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних;
 • розвиток вищих спорових рослин;
порівнює:
 • будову вищих спорових рослин з будовою  водоростей;
пояснює:
 • значення вищих спорових рослин у формуванні місцевих ландшафтів;
 • значення вищих спорових рослин у  формуванні торфу, кам’яного вугілля;
розпізнає:
 • спорові рослини у природі, на гербарних зразках, таблицях;
спостерігає та описує:
 • особливості будови мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних;
 • пристосування до середовища існування;
дотримується правил:
 • роботи із збільшувальними приладами;
 • робить висновок:
 • про виникнення спорових рослин на Землі;
 • про зміни в будові, процесах життєдіяльності, розмноженні,  як результат пристосування рослин до життя на суходолі


Демонстрування представників мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних.
Лабораторні роботи:
№ 12. Будова мохоподібних.
№ 13. Будова плауна булавовидного і хвоща польового.
№ 14. Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті.
63
Тема 3. Голонасінні 

Загальна характеристика голонасінних.
Середовище існування. Пристосувальні риси будови й функціонування голонасінних.  Різноманітність голонасінних рослин. Значення у природі та в житті  людини

Учень:
називає:
 • основні місцезростання голонасінних рослин;
 • наводить приклади:
 • найпоширеніших представників голонасінних флори України і свого регіону;
 • використання голонасінних рослин людиною;
розпізнає:
 • голонасінні рослини у природі, за гербарними зразками, малюнками;
характеризує:
 • загальні ознаки будови та розвитку голонасінних;
 • пристосування голонасінних до умов середовища існування;
 • особливості розмноження голонасінних;
 • роль голонасінних у природі і в житті людини;
порівнює:
 • будову голонасінних з вищими споровими рослинами;
дотримується правил:
 • роботи із збільшувальними приладами;
робить висновок:
 • стосовно причин, що зумовлюють поширення голонасінних на земній куліДемонстрування живих об’єктів, гербарних зразків голонасінних.
Лабораторна робота № 15. 
Будова голонасінних рослин.

7

7
Тема 4. Покритонасінні 

Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин.
Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини
Учень:
називає:
 • класи та основні родини покритонасінних рослин;
 • загальні ознаки класів Однодольні й Дводольні;
наводить приклади:
 • рослин, що зростають на території України і в найближчому оточенні;
 • рідкісних рослин, які потребують охорони;
 • лікарських та отруйних рослин;
 • декоративних рослин;
 • сортів культурних рослин;
 • використання рослин людиною;
розпізнає:
 • види рослин свого регіону, рослини вивчених класів і родин;
 • пристосування до умов місцезростання, що відображені в їхній будові;
пояснює:
 • вплив діяльності людини на рослини, на середовище їх життя;
 • потребу в охороні окремих видів;
 • значення рослин в житті людини;
 • значення рослин у природі;
порівнює:
 • будову рослин різних класів та родин;
 • пристосування рослин до різних умов середовища;
 • практичну цінність різних видів рослин;
спостерігає та описує:
 • розвиток покритонасінних рослин;
застосовує знання:
 • про умови життя дикорослих рослин для обґрунтування захо­дів їх охорони;
 • про будову рослин для їх визначення;
 • для озеленення місцевості, житлових приміщень та службових приміщень;
дотримується правил:
 • поведінки в природі;
 • вирощування культурних рослин;
робить висновок:
 • про значення покритонасінних у природі і в житті людини, про необхідність їх охорониДемонстрування живих об’єктів, гербарних зразків.
Практичні роботи
№ 2.  Визначення рослин класу Дводольні.
№ 3. Визначення рослин класу Однодольні.
№ 4. Розпізнавання видів кімнатних рослин.

Розділ ІІІ. Гриби

85
Тема 1. Гриби та лишайники
 
Загальна характеристика грибів.  Різноманітність грибів. Поширення,  середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльності.
Лишайники.
Значення грибів і лишайників у природі й в житті людини

Учень:
називає:
 • загальні ознаки царства Гриби;
наводить приклади:
 • паразитних, цвільових, шапкових грибів;
 • найпоширеніших видів грибів і лишайників свого регіону;
 • використання грибів людиною;
характеризує:
 • будову гриба;
 • основні групи грибів за їх способом живлення;
 • будову лишайника як симбіотичного організму;
 • живлення, розмноження, ріст і розвиток грибів та лишайників;
 • пристосування грибів і лишайників до умов середо­вища;
пояснює:
 • взаємозв'язок грибів і вищих рослин;
 • значення штучного вирощування грибів;
порівнює:
 • гриби і рослини,  лишайники;
 • плодові тіла їстівних та отруйних грибів;
застосовує знання:
 • для обґрунтування прийомів зберігання продуктів харчування;
 • у профілактиці захворювань рослин, тварин і людини, що спричиняються грибами;
дотримується правил:
 • збирання та зберігання грибів;
 • профілактики отруєння грибами;
робить висновок:
 • про значення грибів у природі і в житті людиниДемонстрування їстівних, отруйних, цвілевих, паразитичних грибів; накипних, листуватих і кущистих лишайників.
Лабораторні роботи.
№ 16. Будова нижчих грибів.
№ 17. Будова вищих грибів.

Розділ ІV. Бактерії

93
Тема 1. Бактерії
 
Загальна характеристика бактерій.
Різноманітність.
Значення у природі й в житті людини 

Учень:
називає:
 • загальні ознаки бактерій;
 • середовища життя бактерій та ціанобактерій;
наводить приклади:
 • взаємозв'язків бактерій та інших організмів;
 • бактерій, які спричинюють захворювання рослин, тварин, людини;
 • бактерій, які використовуються людиною в господарстві;
характеризує:
 • роль бактерій та ціанобактерій у природі й житті людини;
порівнює:
 • життєдіяльність бактерій та ціанобактерій;
застосовує знання:
 • для обґрунтування способів зберігання продуктів харчування;
 • для профілактики захворювань, що спричиняються хворобот­ворними бактеріями;
дотримується правил:
 • особистої гігієни і гігієни в колективі;
робить висновок:
 • про роль бактерій у природі та в житті людиниДемонстрування дослідів, що дозволяють виявити роль бактерій (скисання молока тощо).

Розділ V. Організми і середовище існування

106
Тема 1. Організми і середовище існування
 
Середовище існування та його чинники. Розселення рослин в природі.
Еколо­гічні групи рослин.
Життєві форми. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах.
Сучасні уявлення про історичний розвиток бактерій, грибів, рослин.
Охорона природи

Учень:
називає:
 • середовища існування рослин;
 • основні життєві форми рослин (дерева, кущі, трави);
 • основні екологічні групи рослин;
 • основні типи рослинних угруповань;
 • рідкісні рослини свого регіону;
 • основні етапи розвитку рослинного світу;
наводить приклади:
 • пристосування рослин до середовища життя;
 • взаємозв'язків рослин між собою, з іншими організмами та неживою природою;
розпізнає:
 • дерев’янисті та трав’янисті рослини;
 • однорічні та багаторічні рослини;
характеризує:
 • адаптивне значення різних життєвих форм  та екологічних груп рослин;
спостерігає та описує:
 • життя природних екосистем; 
 • життя організмів у акваріумі;
пояснює:
 • природоохоронну діяльність людини, що має на меті збере­ження природного біорізноманіття;
застосовує знання:
 • про життєдіяльність рослин, вплив чинників середовища на ор­ганізм для обґрунтування заходів з охорони видів рослин і рос­линних угруповань;
дотримується правил:
 • поведінки у природі;
 • догляду рослин акваріуму;
робить висновок:
 • про ускладнення рослинного світу як результат довготривало­го історичного розвитку;
 • будову організмів як ре­зультат їх пристосування до умов середовища;
 • про необхідність охорони рослин та рослинних угрупованьДемонстрування дослідів, що дозволяють виявити вплив середовища існування на організми.
Екскурсії:
 1. Природа рідного краю.
 2. Ознайомлення з сезонними явищами в житті рослин.
 3. Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів.
 4. Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь – якої екосистеми своєї місцевості).
Практичні завдання:

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин у природі, на дослідній ділянці, у полі, догляд за рослинами, виявлення ушкоджень рослин тваринами, грибами, впливу людини на рослини, участь у заходах з охорони природи.

Складання гербарію бур’янових і кормових рослин. Розпізнавання найпоширеніших  бур’янів, кормових і лікарських  рослин.

Проведення дослідів і спостережень: розмноження картоплі різними способами (в -->

Пошук
Форма входу
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Кількість користувачів сайту:
1458

Статистика реєстрацій
За сьогодні: 0
За вчора: 0
За 7 днів: 0
За місяць: 0
 

Вітаємо новачків сайту
 • julijadoroshenko2
 • burakova95
 • valentinovnan8
 • alinazarubina136
 • Географіня
 • ludakurko334
 • tabanovamariya
 • rubankolechka
 • danich13marina
 • chugunova-dasha

 • Copyright MyCorp © 2021
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz