Мій сайт

Меню сайту

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ
8-й клас
Рівень стандарту
(70 год., 2 год. на тиждень, з них  10 год.  резервні)
К-ть
годин
Змість темиДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

2
Вступ
 
Тваринний світ складова частина природи. Зоологія – наука, що вивчає тварини. Різноманітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини

Учень:
називає:
 • царства живої природи;
 • ознаки живих організмів;
 • ознаки, що відрізняють тварин від рослин, грибів та прокаріотів;
 • основні систематичні категорії царства Тварини;
наводить приклади:
 • представників царства Тварини;
 • значення тварин у природі та житті людини;
розпізнає:
 • представників різних царств організмів;
порівнює:
 • ознаки представників різних царств живих істот;
 • наводить приклади:
 • тварин свого регіону; 
робить висновок:
 • про значення тварин в житті людини

Розділ VI. Тварини

16
Тема 1.  Будова і життєдіяльність тварин
 
Організація організму тварин. Особливості будови тваринної клітини. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Основні прояви життєдіяльності тварин. Середовища існування тварин. Поведінка тварин.
Різноманітність способів життя тварин. Зв'язки тварин з іншими компонентами екосистем

Учень:
називає:
 • ознаки тваринної клітини;
 • органи і системи органів;
 • функції тваринного організму (подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток);
 • середовища існування тварин;
 • види розмноження і типи розвитку тварин;
наводить приклади:
 • способів живлення тварин;
 • видів руху тварин;
 • способів дихання тварин;
 • проявів поведінки відомих йому тварин;
 • взаємозв'язків рослин та тварин;
порівнює:
 • будову клітин рослин і тварин;
 • типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;
 • прояви життєдіяльності одноклітинних та багатоклітинних тварин;
характеризує:
 • залежність життєдіяльності тварин від способу життя;
 • прояви подразливості у різних тварин;
спостерігає та описує:
 • особливості клітини та тканин тварин;
робить висновок:
 • про значення тварин в екосистемах;
 • про особливості організації організму тваринДемонстрування: опудал, вологих препаратів, зображень різноманітних тварин; проявів поведінки тварин.
Лабораторна робота:
 № 1.  Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин.

Розділ VII. Різноманітність тварин

23

Тема 1. Найпростіші
 
Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо)  Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини

Учень:
називає:
 • загальні ознаки підцарства Найпростіші;
 • середовища існування найпростіших;
наводить приклади:
 • найпоширеніших представників найпростіших;
 • найпростіших - паразитів людини та тварин;
розпізнає:
 • деяких найпростіших на малюнках та мікропрепаратах;
порівнює:
 • будову і процеси  життєдіяльності одноклітинних рослин і тварин;
характеризує:
 • пристосування найпростіших тварин до середовищ життя;
 • прояви життєдіяльності найпростіших (живлення, дихання, подразливість, розмноження тощо);
 • засоби профілактики захворювань, які спричинюються найпростішими.
спостерігає та описує:
 • прояви життєдіяльності найпростіших;
застосовує знання:
 • для дотримання правил особистої гігієни, що захищають від зараження паразитичними найпростіших;
дотримується правил:
 • роботи з мікроскопом;
робить висновок:
 • про значення найпростіших у екосистемахДемонстрування: постійних мікропрепаратів одноклітинних тварин.
Лабораторна робота:
№2. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума.

33
Тема 2. Багатоклітинні. Двошарові тварини
 
Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин.
Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.
Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини.  Охорона губок та кишковопорожнинних

Учень:
називає:
 • загальні ознаки представників підцарства Багатоклітинні;
 • загальні ознаки представників типів Губки та Кишковопорожнинні;
наводить приклади:
 • представників прісноводних і морських губок та кишковопорожнинних;
 • зв’язків кишковопорожнинних з іншими  групами організмів;
 • впливу кишковопорожнинних на середовище  існування;
 • пристосувальних рис будови і процесів життєдіяльності губок та кишковопорожнинних;
 • ускладнення організації кишковопорожнинних порівняно з найпростішими;
порівнює:
 • особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин;
 • функції клітин одноклітинних та багатоклітинних тварин;
 • особливості будови багатоклітинних  та колоніальних найпростіших організмів;
розпізнає:
 • життєві форми  представників типу Кишковопорожнинні  (за малюнками);
 • шари клітин на поперечному розрізі мікропрепарату за допомогою мікроскопа;
характеризує:
 • спосіб життя губок та кишковопорожнинних;
 • особливості будови кишковопорожнинних (променева симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина);
 • процеси життєдіяльності, рефлекторний характер реакції на подразнення;
пояснює:
 • роль губок та кишковопорожнинних у екосистемах;
 • значення губок та кишковопорожнинних для людини;
 • необхідність заходів охорони губок та кишковопорожнинних;
застосовує знання:
 • для пояснення значення губок та кишковопорожнинних у природі та житті людини;
дотримується правил:
 • розгляду організму тварини на постійному мікропрепараті за допомогою мікроскопа;
робить висновок:
 • про ускладнення будови багатоклітинних тваринЛабораторна робота:
№ 3. Вивчення будови прісноводної гідри (на постійних мікропрепаратах).
Демонстрування постійних мікропрепаратів губок та кишковопорожнинних.
45

Тема 3.  Тришарові тварини. Черви
 
Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність плоских червів.
Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах. Значення для людини

 

Учень:
називає:
 • загальні ознаки плоских, круглих та кільчастих червів;
наводить приклади:
 • вільноживучих видів червів;
 • червів -  паразитів людини, тварин і рослин;
 • ускладнення організації червів порівняно з кишковопорожнинними;
 • пристосування паразитичних червів до їх способу життя;
розпізнає:
 • органи та системи органів, порожнину тіла аскариди на таблицях і наочності;        
характеризує:
 • загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності плоских, круглих та кільчастих червів;
 • життєві цикли найпоширеніших паразитичних червів;
пояснює:
 • пристосування в будові та процесах життєдіяльності паразитичних червів до їх способу життя;
 • значення двобічної симетрії, наскрізної травної системи, порожнини тіла, сегментованості (у кільчастих червів);
 • роль червів у екосистемах та житті людини;
порівнює:
 • особливості будови і процесів життєдіяльності вільноживучих та паразитичних червів;
спостерігає та описує:
 • рухи та поведінку кільчастих червів;
 • результати досліду з вивчення реакції дощового черв’яка на подразнення;
застосовує знання:
 • про життєві цикли паразитичних червів для попередження зараження ними;
дотримується правил:
 • особистої гігієни;
робить висновок:
 • про особливості вільноживучих червів та їхню роль у екосистемах для обґрунтування заходів їх охорони;
 • про значення червів у житті людиниДемонстрування препаратів плоских, круглих та кільчастих червів.
Лабораторна робота:
№4. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка або трубочника) 

57
Тема 4.  Членистоногі
 
Загальна характеристика типу Членистоногі.
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.
Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та роль у екосистемах. Значення в житті людини.
Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах.  Різноманітність комах.  Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. 
Охорона членистоногих
Учень:
називає:
 • загальні ознаки типу Членистоногі;
 • загальні ознаки представників ракоподібних, павукоподібних, комах.
наводить приклади:
 • видів ракоподібних, павукоподібних, комахи, що зустрічаються у своєму регіоні;
 • видів, що потребують охорони;
 • видів, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками збудників хвороб;
 • видів, що завдають шкоди сільському господарству;
 • комах-запилювачів,  одомашнених комах;
 • зміни довкілля, що причиняються діяльністю членистоногих;
розпізнає:
 • представників класів членистоногих на таблицях, наочних посібниках, у колекціях та природі;
характеризує:
 • способи життя членистоногих;
 • роль членистоногих у екосистемах;
пояснює:
 • особливості пристосованості зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності членистоногих до найрізноманітніших середовищ існування;
 • взаємозв’язки організмів між собою, між організмами і неживою природою;
 • значення у житті  людини;  
порівнює:
 • особливості організації членистоногих та кільчастих червів;
 • особливості організації  ракоподібних, павукоподібних та комах;
спостерігає та описує:
 • поведінку комах;
 • процеси життєдіяльності комах;
застосовує знання:
 • про життєдіяльність комах для обґрунтування прийомів їх штучного розведення;
 • про біологічні особливості паразитичних членистоногих для дотримання особистої гігієни, профілактики захворювань, що ними викликаються;
 • для боротьби з комахами, що завдають шкоди людині;
 • для збереження комах;
дотримується правил:
 • спостереження за сезонними змінами у житті членистоногих;
 • особистої гігієни;
 • роботи з визначником;
робить висновок:
 • про значення членистоногих в екосистемах і в житті людини Демонстрування вологих препаратів рако­подіб­них, павукоподібних та комах, колекцій комах.
Лабораторні роботи
№5. Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.
№6.  Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовищ існування.
№7.  Визначення комах, за допомогою визначної картки.

57
Тема 4.  Членистоногі
 
Загальна характеристика типу Членистоногі.
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.
Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та роль у екосистемах. Значення в житті людини.
Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах.  Різноманітність комах.  Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. 
Охорона членистоногих

Учень:
називає:
 • загальні ознаки типу Членистоногі;
 • загальні ознаки представників ракоподібних, павукоподібних, комах.
наводить приклади:
 • видів ракоподібних, павукоподібних, комахи, що зустрічаються у своєму регіоні;
 • видів, що потребують охорони;
 • видів, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками збудників хвороб;
 • видів, що завдають шкоди сільському господарству;
 • комах-запилювачів,  одомашнених комах;
 • зміни довкілля, що причиняються діяльністю членистоногих;
розпізнає:
 • представників класів членистоногих на таблицях, наочних посібниках, у колекціях та природі;
характеризує:
 • способи життя членистоногих;
 • роль членистоногих у екосистемах;
пояснює:
 • особливості пристосованості зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності членистоногих до найрізноманітніших середовищ існування;
 • взаємозв’язки організмів між собою, між організмами і неживою природою;
 • значення у житті  людини;  
порівнює:
 • особливості організації членистоногих та кільчастих червів;
 • особливості організації  ракоподібних, павукоподібних та комах;
спостерігає та описує:
 • поведінку комах;
 • процеси життєдіяльності комах;
застосовує знання:
 • про життєдіяльність комах для обґрунтування прийомів їх штучного розведення;
 • про біологічні особливості паразитичних членистоногих для дотримання особистої гігієни, профілактики захворювань, що ними викликаються;
 • для боротьби з комахами, що завдають шкоди людині;
 • для збереження комах;
дотримується правил:
 • спостереження за сезонними змінами у житті членистоногих;
 • особистої гігієни;
 • роботи з визначником;
робить висновок:
про значення членистоногих в екосистемах і в житті людиниДемонстрування вологих препаратів рако­подіб­них, павукоподібних та комах, колекцій комах.
Лабораторні роботи
№5. Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.
№6. Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовищ існування.
№7. Визначення комах, за допомогою визначної картки.

7

7
Тема 4. Покритонасінні 

Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних.Характеристика класів і окремих родин.
Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини.Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини
Учень:
називає:
 • класи та основні родини покритонасінних рослин;
 • загальні ознаки класів Однодольні й Дводольні;
наводить приклади:
 • рослин, що зростають на території України і в найближчомуоточенні;
 • рідкісних рослин, які потребують охорони;
 • лікарських та отруйних рослин;
 • декоративних рослин;
 • сортів культурних рослин;
 • використання рослин людиною;
розпізнає:
 • види рослин свого регіону, рослини вивчених класів і родин;
 • пристосування до умов місцезростання, що відображені в їхнійбудові;
пояснює:
 • вплив діяльності людини на рослини, на середовище їх життя;
 • потребу в охороні окремих видів;
 • значення рослин в житті людини;
 • значення рослин у природі;
 порівнює:
 • будову рослин різних класів та родин;
 • пристосування рослин до різних умов середовища;
 • практичну цінність різних видів рослин;
спостерігає та описує:
 • розвиток покритонасінних рослин;
застосовує знання:
 • про умови життя дикорослих рослин для обґрунтування захо­дівїх охорони;
 • про будову рослин для їх визначення;
 • для озеленення місцевості, житлових приміщень та службовихприміщень;
дотримується правил:
 • поведінки в природі;
 • вирощування культурних рослин;
робить висновок:
 • про значення покритонасінних у природі і в житті людини, пронеобхідність їх охорониДемонстрування живих об’єктів, гербарних зразків.
Практичні роботи
№ 2.  Визначення рослин класу Дводольні.
№ 3. Визначення рослин класу Однодольні.
№ 4. Розпізнавання видів кімнатних рослин.

Розділ ІІІ. Гриби

85
Тема 1. Гриби та лишайники
 
Загальна характеристика грибів.  Різноманітність грибів. Поширення,  середовища існування. Пристосувальні рисибудови й життєдіяльності.
Лишайники.
Значення грибів і лишайників у природі й в житті людини

Учень:
називає:
 • загальні ознаки царства Гриби;
наводить приклади:
 • паразитних, цвільових, шапкових грибів;
 • найпоширеніших видів грибів і лишайників свого регіону;
 • використання грибів людиною;
характеризує:
 • будову гриба;
 • основні групи грибів за їх способом живлення;
 • будову лишайника як симбіотичного організму;
 • живлення, розмноження, ріст і розвиток грибів та лишайників;
 • пристосування грибів і лишайників до умов середо­вища;
пояснює:
 • взаємозв'язок грибів і вищих рослин;
 • значення штучного вирощування грибів;
порівнює:
 • гриби і рослини, лишайники;
 • плодові тіла їстівних та отруйних грибів;
застосовує знання:
 • для обґрунтування прийомів зберігання продуктів харчування;
 • у профілактиці захворювань рослин, тварин і людини, щоспричиняються грибами;
дотримується правил:
 • збирання та зберігання грибів;
 • профілактики отруєння грибами;
робить висновок:
 • про значення грибів у природі і в житті людиниПошук
Форма входу
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Кількість користувачів сайту:
1458

Статистика реєстрацій
За сьогодні: 0
За вчора: 0
За 7 днів: 0
За місяць: 0
 

Вітаємо новачків сайту
 • julijadoroshenko2
 • burakova95
 • valentinovnan8
 • alinazarubina136
 • Географіня
 • ludakurko334
 • tabanovamariya
 • rubankolechka
 • danich13marina
 • chugunova-dasha

 • Copyright MyCorp © 2021
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz